Audyt Fizjoterapeutyczny

Zakres usług w ramach projektu AUDYT FIZJOTERAPEUTYCZNY

Pomorskie Centrum Fizjoterapii oferuje szeroki zakres usług związanych z fizjoterapią i tworzeniem przyjaznych dla zdrowia miejsc pracy, z których możesz skorzystać zarówno samodzielnie, jak i w formie połączonych pakietów.

Jeśli interesuje Cię konkretna usługa, możesz skorzystać z naszych kompleksowych rozwiązań w zakresie:

  1. Kompleksowy Audyt Fizjoterapeutyczny dot. pomocy w tworzeniu przyjaznych dla zdrowia miejsc pracy wraz z edukacją pracowników.
  2. Indywidualne konsultacje z organizacji optymalnych warunków pracy dla firm.
  3. Indywidualne praktyczne zajęcia fizjoterapeutyczne dla pracowników w zakresie poprawy wygody w miejscu pracy.
  4. Konsulting fizjoterapeutyczny – program „Zdrowie w Pracy” – warsztaty.

Każda z tych usług została starannie zaprojektowana, aby pomóc Twoim pracownikom w poprawie ogólnego stanu zdrowia w miejscu pracy.

Natomiast jeśli chcesz zadbać o dobrostan pracowników w bardziej kompleksowy sposób, oferujemy również atrakcyjne pakiety, które umożliwiają Ci skorzystanie z kilku usług jednocześnie. Dzięki temu zyskujesz jeszcze większą wartość i pełne wsparcie w zapewnieniu wygody i zdrowia Twojego zespołu.

Jesteśmy elastyczni i gotowi dostosować nasze usługi do Twoich unikalnych potrzeb i wymagań. Dlatego niezależnie od tego, czy wybierzesz pojedynczą usługę, czy zdecydujesz się na jeden z naszych pakietów, możesz być pewien, że otrzymasz profesjonalne podejście i wysoką jakość świadczonych usług.

W jaki sposób pomagasz swojej firmie korzystając z naszych usług?

1. Poprawia się wydajność i efektywność pracy.

• Dobre dopasowanie stanowisk pracy do wskazówek przekazanych w trakcie audytu najczęściej zwiększenia wydajności pracy zespołów.

• Poprawa wygody i komfortu pracy skutkuje lepszą koncentracją, większą motywacją i zmniejszeniem błędów.

2. Redukuje absencję oraz możliwość występowania urazów.

• Właściwie przygotowane stanowiska pracy pomagają w zmniejszeniu ryzyka urazów i dolegliwości związanych z pracą. Poprawa postawy ciała i organizacji przestrzeni roboczej może przyczynić się do zmniejszenia bólu pleców, zespołu cieśni nadgarstka i innych schorzeń. To z kolei prowadzi do mniejszej liczby dni chorobowych i absencji.

3. Zwiększasz zaangażowania pracowników.

• Dbanie o dobre warunki pracy i zdrowie pracowników wpływa na zwiększenie zaangażowania i lojalności wobec firmy. Pracownicy doceniają troskę o ich dobrostan i są bardziej skłonni angażować się w wykonywanie swoich obowiązków.

4. Zmniejszasz kosztów związanych ze zdrowiem pracowników. Właściwie przygotowanie miejsc pracy, może przynieść długoterminowe korzyści finansowe.

• Może skutkować zmniejszeniem liczby urazów i dolegliwości związanych z pracą, co prowadzi do zmniejszenia kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją pracowników.

Co otrzymają pracownicy korzystający z usług audytu fizjoterapeutycznego?

1. Pomoc w poprawie komfortu pracy.

• Odpowiednio dostosowane stanowiska pracy i stosowanie się do zaleceń może pomóc w zmniejszeniu dolegliwości wynikających z wykonywanych czynności.

• Prawidłowe korzystanie z dobrze przygotowanego miejsca pracy może poprawić komfort pracy w przypadku uciążliwych dolegliwości i zmniejszyć ryzyko powstawania nowych urazów.

2. Poprawę komfortu i samopoczucia.

• Efektywne i wygodne ustawienie stanowiska pracy zwiększają komfort podczas wykonywania codziennych zadań.

• Pracownicy mogą być mniej zmęczeni i mniej podatni na stres, co przekłada się na ogólne samopoczucie i zadowolenie z pracy.

3. Wzrost efektywności.

• Lepsze samopoczucie pracowników i lepszy komfort pracy może zwiększyć efektywność i skuteczność wykonywanych zadań.

• Optymalne ustawienie sprzętu i narzędzi, takie jak monitor, klawiatura i krzesło, może przyczynić się do skupienia większej uwagi na pracy a nie odczuwanym dyskomforcie.

4. Zapobieganie urazom i schorzeniom.

• Prawidłowe przygotowanie stanowisk pracy ma za zadanie wspomóc zapobieganie urazom i schorzeniom związanym z pracą, takim jak zespoły cieśni nadgarstka, bóle pleców, problemy z kręgosłupem itp.

• Regularne konsultacje fizjoterapeuty mogą pomóc w identyfikacji potencjalnych problemów i podjęciu działań zapobiegawczych.

Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach i znaleźć rozwiązanie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom!

I. KOMPLEKSOWY AUDYT FIZJOTERAPEUTYCZNY DOT. POMOCY W TWORZENIU PRZYJAZNYCH DLA ZDROWIA MIEJSC PRACY WRAZ Z EDUKACJĄ PRACOWNIKÓW

Audyt fizjoterapeutyczny

• Wyjaśnienie celów kompleksowego audytu fizjoterapeutycznego.

• Krótka charakterystyka znaczenia prawidłowego przygotowania stanowiska pracy i jej wpływu na zdrowie pracowników oraz ich efektywność.

• Wskazanie zakresu audytu oraz działów/obszarów, które będą objęte programem.

Zbieranie danych

• Przeprowadzenie ocen i wywiadów z pracownikami w celu zebrania informacji dot. ich środowiska pracy, wykonywanych zadań oraz potencjalnych problemów związanych z wykonywanymi czynnościami.

• Wykorzystanie odpowiednich narzędzi i pomiarów do oceny miejsc pracy oraz identyfikacji obszarów wymagających uwagi.

Ocena ryzyka

• Analiza zebranych danych w celu identyfikacji potencjalnych zagrożeń i ryzyka związanego z nieodpowiednim przystosowaniem miejsca pracy.

• Segregacja zidentyfikowanych ryzyk na podstawie ich nasilenia i prawdopodobieństwa wystąpienia.

Strategie interwencji

• Propozycje konkretnych i praktycznych interwencji mających na celu rozwiązanie zidentyfikowanych zagrożeń.

• Rozważenie różnych rozwiązań dostosowanych do specyficznych potrzeb i charakterystyki miejsca pracy.

Edukacja pracowników

• Opracowanie programu edukacyjnego dla pracowników w zakresie prawidłowego funkcjonowania w miejscu pracy.

• Przeprowadzenie materiałów, szkoleń i warsztatów (w zależności od potrzeb firmy) zwiększających świadomość pracowników na temat efektywnego przygotowania miejsca pracy i poprawy nawyków pracy.

Monitorowanie i ocena skuteczności

• Wprowadzenie systemu monitorowania wprowadzonych interwencji i ocena ich skuteczności w zapewnieniu poprawy warunków i zdrowia pracowników.

• Regularne przeglądy i ewentualne dostosowanie planu w zależności od wyników monitoringu.

Podsumowanie

• Zestawienie głównych wyników audytu oraz efektów wdrożonych działań.

• Wskazanie dalszych działań i zaleceń mających na celu długofalowe utrzymanie korzystnych zmian w miejscu pracy.

Pamiętaj, że ostateczny plan audytu będzie dostosowany do specyficznych wymagań i warunków w Twojej firmie.

II. INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z ORGANIZACJI OPTYMALNYCH WARUNKÓW PRACY DLA FIRM

• Wprowadzenie do celów i korzyści z indywidualnych konsultacji z zakresu tworzenia przyjaznych dla zdrowia miejsc pracy w firmach.

• Wyjaśnienie znaczenia optymalizacji warunków w miejscu pracy i wpływu na zdrowie oraz efektywność pracowników.

• Przedstawienie zakresu konsultacji i omówienie planu spotkań.

Analiza wymagań firmy

• Przeprowadzenie wstępnej analizy wymagań firmy, jej specyfiki branżowej oraz rodzaju wykonywanych prac.

• Zidentyfikowanie obszarów, w których wymagane są poprawy w przystosowaniu miejsca pracy.

Indywidualne oceny miejsc pracy

• Przeprowadzenie osobistych ocen stanowisk pracy dla wybranych pracowników.

• Wykorzystanie narzędzi i metryk do pomiaru i oceny optymalnych warunków w miejscu pracy.

Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i problemów

• Analiza zebranych danych w celu identyfikacji potencjalnych zagrożeń i problemów związanych z warunkami pracy.

• Segmentacja problemów w zależności od ich wpływu na pracowników i działalność firmy.

Dostosowanie rozwiązań

• Opracowanie indywidualnych planów działań mających na celu dostosowanie stanowisk pracy do zasad zapewniających zdrowe warunki pracy.

• Propozycje zmian w organizacji pracy, wyposażeniu i innych czynnikach wpływających na komfort pracownika.

Szkolenia i edukacja pracowników

• Organizacja szkoleń i warsztatów dla pracowników w celu zwiększenia ich świadomości w zakresie zwiększenia komfortu pracy.

• Edukacja pracowników w zakresie właściwych postaw i nawyków.

Wdrażanie zmian i monitorowanie

• Wprowadzenie zaproponowanych zmian w miejscu pracy.

• Regularne monitorowanie skuteczności wprowadzonych rozwiązań i ocena poprawy warunków i komfortu pracy.

Raport końcowy

• Przygotowanie raportu zawierającego wyniki konsultacji, zalecenia, oraz osiągnięte postępy w zakresie stworzenia komfortowego i przyjaznego dla zdrowia miejsca pracy.

• Przedstawienie dalszych zaleceń dla firmy w celu utrzymania korzystnych zmian.

Plan zostanie dostosowany do specyficznych potrzeb i charakterystyki w Twojej firmie.

III. INDYWIDUALNE PRAKTYCZNE ZAJĘCIA FIZJOTERAPEUTYCZNE DLA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE POPRAWY WYGODY W MIEJSCU PRACY

• Przedstawienie celów i korzyści z indywidualnych praktycznych zajęć fizjoterapeutycznych w zakresie promocji zdrowych nawyków w miejscu pracy.

• Wyjaśnienie znaczenia wygody i komfortu miejsca pracy oraz korzyści jakie może przynieść dla zdrowia pracowników.

• Omówienie planu i harmonogramu zajęć.

Analiza indywidualnych wymagań pracowników

• Przeprowadzenie indywidualnych wywiadów z pracownikami w celu zrozumienia ich specyficznych problemów związanych ze stanowiskiem pracy.

• Ocena stanowisk pracy i wykonywanych czynności, które mogą powodować dyskomfort lub urazy.

Praktyczne zajęcia fizjoterapeutyczne

• Organizacja indywidualnych sesji fizjoterapeutycznych dla pracowników.

• Wykonywanie praktycznych ćwiczeń i technik, które pomogą poprawić postawę i komfort pracy.

Dostosowanie środowiska pracy

• Współpraca z pracodawcą w celu dostosowania stanowisk do zasad związanych z kształtowaniem zdrowych nawyków.

• Zalecenie odpowiedniego sprzętu i wyposażenia, które poprawią warunki pracy pracowników.

Szkolenie w zakresie samoopieki

• Edukowanie pracowników w zakresie samoopieki i zasad utrzymania dobrego samopoczucia w codziennych czynnościach.

• Udzielanie wskazówek dotyczących unikania urazów i dyskomfortu w czasie pracy.

Monitorowanie postępów

• Regularne ocenianie postępów pracowników podczas zajęć fizjoterapeutycznych.

• Wdrażanie ewentualnych dostosowań lub zmian w programie zajęć, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki.

Ewaluacja końcowa

• Przeprowadzenie końcowej ewaluacji efektywności zajęć fizjoterapeutycznych w poprawie komfortu pracy.

• Opracowanie raportu podsumowującego osiągnięte wyniki i zalecenia dla dalszego rozwoju.

Promocja zdrowego stylu pracy

• Zachęcanie pracowników do utrzymania zdrowego stylu pracy i stosowania się do zaleceń specjalistów również po zakończeniu zajęć.

• Organizacja inicjatyw i kampanii promujących świadomość wpływu przyjaznego dla zdrowia miejsca pracy.

Pamiętaj, że plan zostanie przygotowany indywidualnie i dostosowany do specyficznych potrzeb pracowników i ich stanowisk pracy. Współpracujemy wspólnie z fizjoterapeutami i pracodawcą, aby zagwarantować skuteczność programu i korzyści dla wszystkich zaangażowanych stron.

IV. KONSULTING FIZJOTERAPEUTYCZNY – PROGRAM „ZDROWIE W PRACY” – WARSZTATY

• Przedstawienie celów i założeń programu “Zdrowie w Pracy” z wykorzystaniem konsultingu fizjoterapeutycznego.

• Wyjaśnienie znaczenia tworzenia środowiska przyjaznego zdrowiu w miejscu pracy i jej wpływu na wyniki pracowników.

• Omówienie planu warsztatów i harmonogramu działań.

• Przeprowadzenie ankiety z pracownikami w celu zrozumienia ich potrzeb i problemów zdrowotnych związanych z pracą.

• Omówienie oceny stanowisk pracy i identyfikacji obszarów, które wymagają poprawy i stworzenia optymalnych warunków.

Projekt indywidualnych rozwiązań

• Omówienie spersonalizowanych rozwiązań dla poszczególnych pracowników i ich stanowisk pracy.

• Zaproponowanie ćwiczeń i technik fizjoterapeutycznych dostosowanych do potrzeb uczestników.

Warsztaty praktyczne

• Przeprowadzenie warsztatów z zakresu przystosowania stanowiska i zdrowego stylu pracy.

• Wykonywanie praktycznych ćwiczeń, które pomogą poprawić postawę i unikać urazów związanych z pracą.

Dostosowanie stanowisk pracy

• Dostosowania stanowisk pracy do zasad tworzenia optymalnych warunków pracy.

• Udzielanie wskazówek dotyczących właściwego ustawienia biurek, krzeseł i monitorów.

Szkolenie w zakresie profilaktyki

• Edukowanie pracowników w zakresie profilaktyki urazów i problemów zdrowotnych związanych z pracą.

• Zachęcanie do wykonywania regularnych przerw i ćwiczeń w trakcie pracy.

Monitorowanie postępów

• Regularne śledzenie postępów przez uczestników programu.

• Ocena skuteczności wprowadzonych rozwiązań i podjęcie dodatkowych działań w razie potrzeby.

Ewaluacja końcowa

• Przeprowadzenie końcowej ewaluacji efektywności programu “Zdrowie w Pracy”.

• Opracowanie raportu podsumowującego osiągnięte wyniki i rekomendacje na przyszłość.

Promocja kultury Zdrowego Stylu Pracy

• Promocja Zdrowego Stylu Pracy wśród pracowników.

• Zachęcanie pracowników do wdrażania zdrowych nawyków i dbania o swoje zdrowie w trakcie pracy.

Podsumowanie i zakończenie programu

• Podsumowanie osiągnięć programu “Zdrowie w Pracy” – podziękowanie uczestnikom za zaangażowanie.

• Przekazanie zaleceń dla pracodawcy dotyczących kontynuacji działań na rzecz zdrowia pracowników.

Plan warsztatów zostanie dostosowany indywidualnie do specyficznych potrzeb pracowników i charakterystyki miejsca pracy. Współpracujemy z fizjoterapeutami i pracodawcami, aby zapewnić skuteczność programu i jego trwały wpływ na zdrowie pracowników.